مزرعه تولید گوزن

آموزش پرورش گوزن ها و آهو ( ایجاد پرورشگاه یا مزرعه انواع گوزن )

/
آموزش پرورش گوزن ها و آهو گوزن زرد ایرانی مراحل ایجاد پرورشگاه گوزن و آهو انتخاب محل مناسب غذا و خوراک ساختار مزرعه تولید گوزن ، خرید و فروش گوزن بازار گوشت