نگهداری و زایمان ماهی گوپی قرمز
,

آموزش کامل پرورش تکثیر و نگهداری ماهی گوپی با نکات ریز

/
ماهی گوپی از نظر شکل بسیار متفاوت هستند و حتی در یک گونه خاص…