فضای سبز

اهمیت فضاي سبز در كاهش آلودگي‌های زيـست محيطي

/
نقش گياهان كاشته شده در فضاهاي سبز و تأثير آنها بر تعديل آلودگي‌هاي هوا در شهرها .آلودگي حرارتي: پديده جزيره گرمايي .آلودگي صوتي .آلودگي فيزيكي .آلودگي‌هاي شيميايي
پوشش گیاهی

نقش و اهمیت و جایگاه پوشش گیاهی در محیط زیست و کاهش الودگی

/
  پوشش گیاهی عبارت از انواع درختان ، بوته ها و علوفه و چمن و س…