نوشته‌ها

کنار

پرورش و کاشت درخت کنار تمام مراحل ( خواص کنار )

/
روشهای تکثیر و کاشت کنار - تکثیر به وسیله بذر - پیوند کنار - زمان پیوند -سرشاخه کاری -زمان کاشت نهال کنار -زمان هرس کنار - تغذیه و کود دهی- آبیاری -کنترل علفهای هرز -ریزش میوه آفات و بیماریها و روشهای برداشت کنار