نوشته‌ها

گل شیپوری

تکثیر و نگهداری گل آماریلیس با گل های شیپوری

/
تكثیر خاك مناسب نور و گرما آب كوددهی مراقبت های لازم آماریلیس ( گل شیپوری )